Firma Dosyası  
     
 

Gümrük Müsteşarlığı, Gümrük Genel Müdürlüğü Tebliğ (Seri No:81) de yayınlanan ve 01/04/2011 tarihinde yürürlüğe giren, Firma dosyalarının oluşturulması ve elektronik imzayla  imzalanarak firma dosyası programına, aktarılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Firma Dosyalarının  oluşturulması için aşağıda belirtilen belgelerin ASLI veya NOTER ONAYLI Suretlerinin firmamıza gönderilmesi gerekmektedir. Firmamıza gönderilen evraklar tarafımızdan,elektronik imzayla imzalanarak gümrük müsteşarlığının firma dosyası takip programına aktarılacak ve ilgili gümrük idaresince onaylandıktan sonra Gümrük ve Beyanname işlemlerine devam edilecektir.

FİRMA DOSYASI İÇİN GEREKLİ BELGELER.(GÜMRÜK İDARESİNE TARAFIMIZDAN ELEKTRONİK İMZAYLA GÖNDERİLECEKTİR)


 • Ticaret Sicil Gazetesi (Kuruluş,varsa değişiklik vb son hali)Güncel               1 Ad Oda Tastikli Asıl.
 • İmza Sirküleri Güncel                                                                                                1 Ad Noter Tastikli Asıl
 • İmzaya Yetkili Şahısların T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı  fotokopisi.   1 Ad  Noter Tastikli Asıl
 • Vergi Mükellefiyet  yazısı Güncel (İlgili vergi dairesinden)                                  1 Ad  Asıl
 • Oda Sicil Kayıt sureti veya Faaliyet Belgesi Güncel                                             1 Ad  Oda Tastikli Asıl.
 • Vekaletname (Ekinde örneği)                                                                                  1 Ad   Noter Tastikli Asıl.

İLK DEFA İŞ YAPACAK FİRMALAR İÇİN(EK OLARAK)


 • Kapasite Raporu Güncel varsa fotokopisi
 • Sanayi Sicil Belgesi Güncel varsa fotokopisi
 • Firma Kaşesi.
 • Antetli Kâğıt
 • İhracatçılar birliği üye kayıt belgesi güncel varsa fotokopisi.